Kasutustingimused

Mediq Eesti OÜ, mediq24.ee KASUTUSLEPING

 

Mediq Eesti OÜ, Väljaotsa 2, 76505 Saue, Harjumaa, registrikood 11946246 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Mediq Eesti OÜ, mediq24.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 

1. E-POOD

1.1 mediq24.ee (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetikeskkond, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. HINNAD

3.1. Kõik e-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. LEPINGUST TAGANEMINE

4.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressile tellimine@mediq.com. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

4.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe Kasutuslepingu peatükile „7. Tagastusõigus”.

4.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

4.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

5. TAGASTUSÕIGUS

5.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

5.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Taganemis õigus ei kehti toodetele, mis ei ole kõlblik tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast  kohaletoimetamist avatud.

5.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile tellimine@mediq.com.

5.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

5.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

5.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

5.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud täies ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

5.8 Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.3 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Teenuse osutaja saadab Teenuse kasutajale vastava teate e-mailiga.   Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

6. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

6.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

6.2 Komplekteerimisvigade kohta pretensioonide esitamise tähtaeg on 10 päeva alates arve kuupäevast.

7. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1 Isikuandmeid töötleb Teenuse osutaja vastavalt isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

8. VASTUTUS

8.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

8.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

8.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara, andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

8.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult e-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

9. ERIMEELSUSED

9.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsusHarju Maakohtus.

10. KASUTAMISTINGIMUSED

10.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
10.2 Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Tingimused”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.
 

 

Mediq Eesti OÜ

Kehtib alates 05.04.2018