epood.mediq.ee

Kasutustingimused

Mediq Eesti OÜ, www.pood.mediq.ee KASUTUSLEPING

Mediq Eesti OÜ, Kungla 2, 76505 Saue, Harjumaa, registrikood 11946246 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes
vormistab Mediq Eesti OÜ, www.pood.mediq.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma
isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD
1.1 Mediq Eesti OÜ (edaspidi e-pood) on osutaja poolt loodud internetikeskkond, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.


2. ÜLDSÄTTED
2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest
ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada
sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda
tarnetingimustest sõltuvalt.
3.2 Hetkel laos puuduvad tooted tellitakse peale Teenuse kasutaja poolset arve tasumist.
Orienteeruv tellimuse täitmise aeg on kuvatud toote tellimiskeskkonnas.
3.3 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.
3.4 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
3.5 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed
(perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks)
ning tasub toodete eest pangalingi või krediitkaardilingi vahendusel, tellimuse alusel.
3.6 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.
Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse
mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.7 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on vormistanud e-poes tellimuse ning on tellimuse eest
tasunud.

4. HINNAD
4.1. Kõik e-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
5.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani SmartPOST pakiautomaatide, kulleri või elukohajärgse postkontori teenust kasutades.
5.2 Kaupade kohaletoimetamine Teenuse osutaja laos olevale kaubale toimub esimesel võimalusel pärast tasumist, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul. Laos mitteoleva kauba kohaletoimetamine toimub viie tööpäeva jooksul arvates kauba lattu saabumisest.

6. LEPINGUST TAGANEMINE
6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressile tellimine@mediq.com. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe Kasutuslepingu peatükile „7. Tagastusõigus”.
6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGASTUSÕIGUS
7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile tellimine@mediq.com.
7.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud täies ulatuses, välja arvatud juhul,
kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
7.8 Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.3 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Teenuse osutaja saadab Teenuse kasutajale vastava teate e-mailiga.
Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja
isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed
Teenuse kasutaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number,
asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis,
E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine,
elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
9.5 Isikuandmeid töötleb Mediq Eesti OÜ, Kungla 2, Saue; registrikood 11946246.
9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda
kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. VASTUTUS
10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele
tuginedes.
10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara, andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult e-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED
11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

12. KASUTAMISTINGIMUSED
12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2 Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Tingimused”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

Mediq Eesti OÜ
Kehtib alates 01.11.2013

Koostööpartnerid